top of page

Hive

2012

wax, honey bee carcasses 

28" x 16" x 16"

Buzzing in the ear. Waxing, waning, waxing, waining, waxing, waning.

bottom of page